Sản Phẩm Epoxy Resin - Nội Thất 3D

Giỏ Hàng Nhỏ

Bước đầu tiên : Trộn epoxy resin AB theo tỉ lệ 3A:1B . Chú ý epoxy resin sẽ nhanh chóng đông cứng vì vậy nên pha đủ dùng. Đổ epoxy đã pha trộn ở bước đầu tiên và chờ khô để vẽ lớp cá đầu tiên. Mỗi lớp epoxy resin cần 6 đến 10h để khô, mỗi lớp nên đổ độ dày 2mm.

Tiếp Tục Đọc

Bước đầu tiên : Trộn epoxy resin AB theo tỉ lệ 3A:1B . Chú ý epoxy resin sẽ nhanh chóng đông cứng vì vậy nên pha đủ dùng. Đổ epoxy đã pha trộn ở bước đầu tiên và chờ khô để vẽ lớp cá đầu tiên. Mỗi lớp epoxy resin cần 6 đến 10h để khô, mỗi lớp nên đổ độ dày 2mm.

Tiếp Tục Đọc

Bước đầu tiên : Trộn epoxy resin AB theo tỉ lệ 3A:1B . Chú ý epoxy resin sẽ nhanh chóng đông cứng vì vậy nên pha đủ dùng. Đổ epoxy đã pha trộn ở bước đầu tiên và chờ khô để vẽ lớp cá đầu tiên. Mỗi lớp epoxy resin cần 6 đến 10h để khô, mỗi lớp nên đổ độ dày 2mm.

Tiếp Tục Đọc

Bước đầu tiên : Trộn epoxy resin AB theo tỉ lệ 3A:1B . Chú ý epoxy resin sẽ nhanh chóng đông cứng vì vậy nên pha đủ dùng. Đổ epoxy đã pha trộn ở bước đầu tiên và chờ khô để vẽ lớp cá đầu tiên. Mỗi lớp epoxy resin cần 6 đến 10h để khô, mỗi lớp nên đổ độ dày 2mm.

Tiếp Tục Đọc

Bước đầu tiên : Trộn epoxy resin AB theo tỉ lệ 3A:1B . Chú ý epoxy resin sẽ nhanh chóng đông cứng vì vậy nên pha đủ dùng. Đổ epoxy đã pha trộn ở bước đầu tiên và chờ khô để vẽ lớp cá đầu tiên. Mỗi lớp epoxy resin cần 6 đến 10h để khô, mỗi lớp nên đổ độ dày 2mm.

Tiếp Tục Đọc
Call Now Button